Skip to main content

Vedic Sanskrit Chanting

Sanskrit Vowels

Sanskrit Guttural

Sanskrit Palatal

Sanskrit Cerebral

Sanskrit Dental

Sanskrit Labial

Sanskrit Semi-vowels

Sanskrit Sibilants and two conjuncts

Sanskrit Alphabet / Phonetic Recitation

Chant – Savitri Gayatri Mantra

Chant – Aham Brahmasmi

Chant – Om Namah Shivaya

Chant – Om Shantih Shantih Shantih

Chant – Om Gam Ganapataye Name

Chant – Om Namo Narayana